Languages

Procurement

-

Organizations with the highest spending

Procurement departments with the highest number of projects

Top bid winners by monetary values     

Top bid winners by number of projects

Top 10 Organizations with the highest spending

Top 20 Organizations with the highest spending

Top 20 successful bidders of projects

Top 10 successful bidders of projects

Total project values by organization types

Number of projects by organazation types

Top 20 procurement departments with the highest number of projects

Top 20 bid winners with the highest number of projects               

Number of projects by organazation types

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าใช้บริการข้อมูลบนระบบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการอนุญาตและยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา