กำลังโหลดข้อมูล...
จำนวนโครงการ
< 25,000 โครงการน้อย
25,001 - 50,000 โครงการค่อนข้างน้อย
50,001 - 75,000 โครงการปานกลาง
75,001 - 100,000 โครงการค่อนข้างมาก
> 100,000 โครงการมาก
งบประมาณที่ใช้
< 5,000 ล้านน้อย
5,000 ล้าน - 10,000 ล้านค่อนข้างน้อย
10,000 ล้าน - 15,000 ล้านปานกลาง
15,000 ล้าน - 20,000 ล้านค่อนข้างมาก
> 20,000 ล้านมาก
ซ่อน