Languages

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่องการให้บริการและการพัฒนา “ระบบภาษีไปไหน ระยะที่ 2” ที่ประชุมได้รับทราบสรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ 4 รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามรายงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ คตช. เรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เป็นฐานข้อมูลสร้างความโปร่งใสโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ govspending.data.go.th กับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้อำนาจภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมามีมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้รับทราบสรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3” ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ 5 เรื่องการจัดทำ “เว็บไซต์ ภาษีมาจากไหน” โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คกก. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนา และให้มีการเชื่อมโยงกับระบบ ภาษีไปไหน เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้เร่งดำเนินการพัฒนา “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3” หรือ “ภาษีไปไหน?” หรือ ภาษีมาจากไหน? เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล จากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ ข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่างๆ การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย และแสดงรายละเอียดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีช่องทางร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และช่องทางการร้องทุกข์ ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือสามารถร้องเรียนผ่านโครงการที่พบเบาะแสทุจริตและแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางการ Export ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ค้นหาและการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบภาษีไปไหนในรูปแบบ API เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน อันจะนำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสและการคอร์รัปชันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ (ชื่อเดิมของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ) ได้จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่ประชาชนหรือผู้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล ภายใต้แอปพลิเคชันที่เรียกสั้นๆ ว่า “ภาษีไปไหน?” โดยท่านสามารถเลือกใช้งานได้ ทั้งในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (govspending.data.go.th) เพื่อใช้งานผ่าน web browser หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อติดตั้งบนเครื่อง smart phone หรือ tablet ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แลpะ Android (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน)

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ สพร. ขอให้ท่านได้อ่านเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้งานก่อน ดังรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง สพร. จำเป็นต้องขอให้ท่านหยุดใช้งานแอปพลิเคชันนี้โดยทันที แต่หากท่านยังคงเข้าใช้งาน แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงดังกล่าว

การใช้งาน

สพร. ยินดีให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 • คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่ายและส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ปรับใช้ข้อมูลหรือเนื้อหา โดยวิธีการหรือรูปแบบใดๆ ซึ่งไม่เป็นการปรับเปลี่ยนสาระของข้อมูลหรือเนื้อหา เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • การนำข้อมูลไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ ท่านต้องอ้างอิงถึงที่มาของข้อมูลด้วย
 • การอนุญาตข้างต้นจะไม่รวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือที่กำหนดในกฎหมายอื่นเป็นการเฉพาะ โดยหากท่านมีข้อสงสัยหรือพบเห็นข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน สามารถสอบถามหรือแจ้ง สพร. เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ในขณะที่ท่านใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ท่านจะต้อง

 • ไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ ข้อห้าม กฎหมาย หรือกระทำการระงับยับยั้ง ขัดขวางการให้บริการหรือการใช้งานแอปพลิเคชันนี้
 • ไม่กระทำการนำเข้าข้อมูลหรือส่งผ่านข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หลอกลวง ปลอมแปลง หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย และจะไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวเสียหาย
ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความ รูปภาพ เสียง กราฟฟิค การออกแบบ วิธีการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และ สพร. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เว้นแต่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ที่หน่วยงานรัฐอื่นเป็นผู้จัดทำ เผยแพร่และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สพร. ให้ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลดังกล่าวเป็นของหน่วยงานนั้น โดยท่านสามารถใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดเท่านั้น

การปรับปรุงแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันที่ท่านใช้อยู่ อาจได้รับการติดตั้งหรือปรับปรุงจาก สพร. โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานของแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น และอาจเพื่อแก้ไขรูปแบบหรือข้อผิดพลาดในการทำงานของแอปพลิเคชัน โดยท่านตกลงที่จะรับการปรับปรุงดังกล่าว (และอนุญาตให้ทาง สพร. จัดส่งการปรับปรุงเหล่านี้ถึงท่าน หากจำเป็นต้องมีการจัดส่ง) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน

กรณีข้างต้นนี้รวมถึง สพร. อาจมีการนำเสนอข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและได้รับประโยชน์จากการเข้ามาใช้งานมากขึ้น ซึ่งท่านยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของการบริการ รวมถึงข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ สพร. จัดไว้ในแอปพลิเคชันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สพร. ทีมผู้พัฒนา และผู้ทำงานทุกส่วน ได้พยายามร่วมกันอย่างสูงสุดทั้งในด้านการจัดการ เครื่องมือต่างๆ เช่น การเข้ารหัส การป้องกันทางกายภาพ เป็นต้น ตามมาตรฐานสากลที่จะทำให้บริการในแอปพลิเคชันนี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา เหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สพร. จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ แต่ สพร. ไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะปลอดภัยแน่นอนจากภัยคุกคามจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้หรือจากเหตุปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สพร. แต่ สพร. ยินดีช่วยเหลือท่านสุดความสามารถเท่าที่ สพร. จะทำได้ โดยท่านควรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงในการใช้งานแอปพลิเคชันด้วย

สพร. แนะนำให้ท่านใช้มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม มีการติดตั้งและปรับปรุง Firewall ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่น่าเชื่อถือ เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

ข้อสงวนสิทธิ์

ท่านตกลงและยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของ สพร. ดังต่อไปนี้

 • แอปพลิเคชันนี้จะมีการประมวลผลและแสดงข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการภาครัฐที่พัฒนามาจากชุดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ได้รับจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน www.data.go.th รวมถึงข้อมูลที่มีการจัดส่งให้ สพร. แอปพลิเคชันนี้จึงเป็นเพียงสื่อกลางที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถร่วมตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐได้ แต่ สพร. ไม่สามารถรับประกันในคุณภาพและความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่นำเสนอได้ หากท่านพบเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยได้ตามกฎหมาย สามารถแจ้งมาที่ สพร. ได้ เพื่อ สพร. จะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 • สพร. สามารถคัดกรอง ตรวจทาน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่แสดงผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกขณะ ตามที่ สพร. เห็นสมควร
 • สพร. สามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของท่าน หรือของบุคคลใดหรือจากเลขที่อินเทอร์เน็ตใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
 • สพร. ไม่สามารถรับประกันต่อท่านได้ว่า การใช้งานหรือใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการทุกประการ หรือจะไม่เจอข้อผิดพลาดในข้อมูลหรือข้อบกพร่องในการทำงานหรือฟังก์ชั่นของแอปพลิเนใดๆ โดย สพร. จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลหรือแอปพลิเคชัน ตลอดจนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือใช้งานแอปพลิเคชัน
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นอาจมีให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจากแอปพลิเคชันนี้ โดย สพร. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีการตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น การที่ท่านตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงมายังแอปพลิเคชันนี้ ท่านได้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดกับท่าน และ สพร. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือจากเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

สพร. ยินดีต่อคำติชมและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของแอปพลิเคชันนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านมีความต้องการส่งคำติชมหรือข้อเสนอแนะมายัง สพร. ผ่านช่องทางในแอปพลิเคชันนี้ ท่านสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและข้อห้ามที่กำหนดในข้อตกลงนี้ด้วย รวมถึงบางกรณีที่จำเป็น สพร. อาจต้องให้ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนตามที่ สพร. กำหนด (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น) อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะช่วยให้ สพร. สามารถตอบสนองและให้บริการท่านได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการของท่าน โดยข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้แก่ สพร. จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ที่ สพร. ได้กำหนดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาใช้บริการในแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงการปฏิบัติและการตีความในเงื่อนไขใดๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ

กรณีที่ สพร. ไม่ได้บอกกล่าว หรือไม่ได้ใช้สิทธิในการบังคับหรือให้การผ่อนผันเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์บางประการตามข้อตกลงนี้ หรือมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่ถือว่าการที่ สพร. ไม่ใช้สิทธิ ไม่บังคับใช้หรือให้การผ่อนผันเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีผลต่อเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆ ที่มีผลบังคับได้ และไม่ถือว่า สพร. ได้ตกลงสละสิทธิในการบังคับใช้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวตลอดไป โดย สพร. อาจบังคับใช้ได้ในภายหลัง และไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในข้อตกลงหรือสิทธิใดๆ ที่ สพร. มีอยู่

การยุติข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างท่านและ สพร. ที่เกิดจากข้อตกลง การใช้งาน การรับบริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันนี้ สพร. ขอยืนยันว่าในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้อง โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการยุติให้รวดเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านติดต่อ สพร. เพื่อขอยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อน แต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจาโดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาทโดยกระบวนการศาลยุติธรรมของไทย

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดสอบถามได้ที่ DGA Contact Center โทร 02 612 6060 หรือ contact@dga.or.th ทาง สพร. จะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมายัง สพร.


ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว เวอร์ชัน ๒๕๕๙.๐๑ ให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แอปพลิเคชันนี้เป็นการให้บริการทางดิจิทัลที่พัฒนาและดูแลโดย สพร. ซึ่ง สพร. มีการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของท่านผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งในนโยบายจะแจ้งท่านถึงวิธีการและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพร.

สำหรับนิยามคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามนโยบายนี้หมายถึง ข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลที่ประกอบกันและสามารถเชื่อมโยงถึงตัวท่าน และสามารถถูกนำไปใช้ในการระบุตัวตนของท่าน อย่างไรก็ดี สพร. จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานบริการดิจิทัลนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

โดยปกติ สพร. จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เว้นแต่ท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวกับ สพร. เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มหรือช่องทางที่ สพร. จัดไว้ให้ เป็นต้น เพื่อจะติดต่อหรือมีข้อเสนอแนะ ขอความช่วยเหลือจาก สพร. ซึ่ง สพร. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวของท่านรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านให้ไว้ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เป็นต้น แต่ท่านต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอื่นหรือข้อมูลที่อ่อนไหว (sensitive information) ของท่านกับ สพร.

ทั้งนี้ สพร. จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะหรือการขอความช่วยเหลือที่ท่านได้แจ้งกับ สพร. เท่านั้น

คุกกี้

ทั้งนี้ สพร. จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะหรือการขอความช่วยเหลือที่ท่านได้แจ้งกับ สพร. เท่านั้น

 • เพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • ช่วยให้ สพร. สามารถรักษา session ของท่านเมื่อท่านใช้บริการ
 • ช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน
 • ช่วยให้ สพร. เข้าใจว่าท่านมีการใช้บริการของ สพร. อย่างไร เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
การจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง

ท่านสามารถร้องขอที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ สพร. จัดเก็บอยู่ได้ รวมถึงขอให้ สพร. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านรวมถึงของทุกคนที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ สพร. จำเป็นต้องมีหลักฐานในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามที่ท่านร้องขอ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริการดิจิทัลของ สพร. ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันนี้มีการวางอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและอยู่ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ สพร. ซึ่ง สพร. ตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญผ่านการใช้บริการของ สพร. โดย สพร. จะใช้ความพยายามสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้มีความปลอดภัย

อย่างไรก็ดี สพร. ขอให้ข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันไม่มีวิธีการหรือมาตรการปกป้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทั้งหมด ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของ สพร. อย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่า สพร. จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ สพร. ไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยแน่นอนจากภัยคุกคามและท่านไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะยังเป็นความลับอยู่เสมอ ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด แต่ สพร. ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านสุดความสามารถเท่าที่ สพร. จะทำได้

การลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน

You can close your account at any time by visiting the profile settings (หัวข้อตั้งค่าจะแสดงขึ้นเมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น)

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

โดยปกติ สพร. จะทำลายข้อมูลที่จัดเก็บเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี สพร. อาจต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ท่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับท่านที่ได้ให้ไว้กับ สพร. นานกว่าที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการของบุคคลที่สามในบริการของ สพร.

การให้บริการในแอปพลิเคชันของ สพร. บางครั้งอาจมีการร่วมกับบุคคลที่สามในการแบ่งปันหน้าที่เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกกับท่านผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดย สพร. อาจขอให้บุคคลที่สามช่วยเหลือในการประมวลผล และหรือจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดย สพร. จะประเมินการดำเนินงานของบุคคลที่สามอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้มีการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมและปลอดภัย และมีระบบควบคุมการบริหารจัดการองค์กร และ สพร. จะกำหนดให้บุคคลเหล่านี้ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงการให้บริการเท่านั้น

นอกจากนี้ บริการในแอปพลิเคชันของ สพร. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่จัดทำและให้บริการโดยบุคคลอื่น ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นนี้จะมีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากออกไปจากบริการของ สพร. ดังนั้น ท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างระมัดระวัง โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สพร. นี้จะใช้กับข้อมูลที่ สพร. จัดเก็บบนแอปพลิเคชันนี้ หรือบริการอื่นๆ ที่ สพร. เป็นเจ้าของเท่านั้น และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สพร. จะไม่ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น ในที่นี้รวมถึง สพร. จะไม่รับผิดชอบแทนบุคคลอื่นในข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบุคคลเหล่านั้น

การเปิดเผยข้อมูล

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สพร. จะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน เช่า หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านที่ สพร. ได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับการอนุญาตจากท่าน หรือภายใต้สถานการณ์เฉพาะ หรือที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • กรณีที่ สพร. เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการนี้
 • เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาบริการ ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานแอปพลิเคชัน

สพร. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่เป็นคำสั่งศาล หมายเรียก หรือการสืบสวนสอบสวนของรัฐบาล นอกจากนี้ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่ สพร. เชื่อว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สพร. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของ สพร. หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ สพร. และผู้ใช้อื่น

การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล

ด้วยข้อมูลของท่านอาจถูกเก็บรักษาในระบบคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของ สพร. หรือบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ต่างพื้นที่ หรือต่างประเทศ หรือต่างเขตอำนาจศาล ดังนั้น ท่านได้ตกลงและยอมรับว่า สพร. สามารถโอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ระหว่างภายในเขตอำนาจศาลเดียวกันและต่างเขตอำนาจศาลกัน) ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในนโยบายนี้

นอกจากนี้ สพร. อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งได้มีการดำเนินภารกิจในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นได้ โดยอาจมีการแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับ สพร. หรือช่องทางอื่นที่ สพร. เห็นสมควร

การเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทาง สพร. มีสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ตามที่ สพร. เห็นสมควร และ สพร. จะทำการแจ้งไว้ให้ท่านทราบทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นใดที่ สพร. เห็นสมควร โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย โปรดตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

โดยในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ของท่าน ถือเป็นการยอมรับตามข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สพร. หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดหยุดการใช้บริการ หากท่านยังคงใช้บริการนี้ ภายหลังจากที่ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศผ่านช่องทางในแอปพลิเคชันของ สพร. แล้ว ให้ถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดสอบถามได้ที่ DGA Contact Center โทร 02 612 6060 หรือ contact@dga.or.th ทาง สพร. จะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมายัง สพร.


ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว เวอร์ชัน ๒๕๕๙.๐๑ ให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

รัฐบาลของประเทศไทยได้มีความพยายามอย่างยิ่งในการดำเนินการเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานภาครัฐซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า โดยมาตรการหนึ่งที่นำมาใช้ คือ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โดยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง รับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐได้ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจต่อไป

เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ (ชื่อเดิมของสำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government Data) ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ที่จัดทำและรวบรวมโดยหน่วยงานรัฐมาใช้และนำเสนอข้อมูลที่สามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นรูปแบบหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้น โดยจะไม่มีการแสดงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หากท่านผู้ใช้งานหรือเข้าเยี่ยมชมพบเห็นข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ กรุณาแจ้งกลับมายัง สพร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

อนึ่ง หากท่านใดมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันจากชุดข้อมูลภาครัฐแบบเปิด ท่านสามารถเข้าไปค้นหาชุดข้อมูลภาครัฐแบบเปิดได้ที่ data.go.th

โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6060

โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12

อีเมล : contact@dga.or.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าใช้บริการข้อมูลบนระบบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการอนุญาตและยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา