มีอะไรใหม่?
|

Languages

SERVICE ที่ให้บริการ


** ผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัส user_token โดยลงทะเบียนรับได้ที่ https://api.data.go.th

ภาษีไปไหน เปิดให้บริการเรียกใช้ข้อมูลผ่านทาง web service ดังนี้

Service Name Description
CGDContract ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement)
BBGFProject ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณจากระบบ e-Budgeting และผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
EGPDepartment รายชื่อหน่วยงานสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
EGPSubdepartment รายชื่อหน่วยงานย่อยสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
BBMinistry รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ
BBAgc รายชื่อหน่วยงานระดับกรม เจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ
BBGFMISProvince รายชื่อจังหวัด สำหรับค้นหาโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ หรือจังหวัดเบิกจ่าย

Service Name : CGDContract (ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)


1.ข้อมูลเบื้องต้น

รหัสบริการ: CGDCONTRACT
ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING
รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.ข้อมูลการใช้งาน

URL: https://govspendingapi.data.go.th/api/service/cgdcontract
Service Type: REST/JSON
Method: POST

Parameters

Parameter name Type Required Max length Default value Description
USER_TOKEN text yes 255 - user_token สำหรับยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ https://api.data.go.th
YEAR integer no 4 - ปีงบประมาณ พ.ศ. เช่น 2560
KEYWORD text yes 255 - คำค้นเบื้องต้น
DEPT_NAME text no 255 - ชื่อหน่วยจัดซื้อ ดูเพิ่มเติมได้ที่ EGPDepartment
WINNER_TIN text no 13 - เลขประจำตัวนิติบุคคล 13 หลัก
WINNER text no 255 - ชื่อบริษัท
BUDGET_START numeric no - 0 วงเงินงบประมาณเริ่มต้น เช่น 0
BUDGET_END numeric yes - - วงเงินงบประมาณสิ้นสุด เช่น 100000
OFFSET integer no - 0 ดึงข้อมูลตั้งแต่ลำดับที่ 0 เป็นต้นไป **ข้อมูลจะถูก limit ตามที่ set ไว้ไม่เกิน 100 records
LIMIT integer no - 20 จำกัดจำนวนการดึงข้อมูล เช่น limit=20 *max = 100

4.Response Fields

Simple Response:
{
  "code": "200",
  "status": "success",
  "msg": "",
  "time": "2018-05-22 12:34:55",
  "param_obj": {
   "year": "2560",
   "keyword": "กองทัพเรือ",
   "dept_name": "กรมโยธาธิการและผังเมือง",
   "budget_start": "0",
   "budget_end": "80000000",
   "offset": 0,
   "limit": 20
  },
  result: [
    {
      project_id: "60086161999",
      project_name: "ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 1,380,803.9406 ลิตร (1003/ธุรการ/60) โดยวิธีกรณีพิเศษ",
      project_type_name: "ซื้อ",
      dept_name: "กองทัพเรือ",
      dept_sub_name: "กรมพลาธิการทหารเรือ กรุงเทพฯ",
      purchase_method_name: "กรณีพิเศษ",
      announce_date: "-",
      project_money: "46,421,800",
      price_build: "46,421,800",
      sum_price_agree: "46,421,800",
      budget_year: "2560",
      transaction_date: "17 ส.ค. 60",
      province: "กรุงเทพมหานคร",
      district: "บางกอกน้อย",
      subdistrict: "ศิริราช",
      project_status: "ระหว่างดำเนินการ",
      contract: [
        {
          winner_tin: "0107544000108",
          corporate_name: "บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)",
          price_agree: "46,421,800",
          contract_no: "กห 0528/2304",
          contract_date: "17 ส.ค. 60",
          contract_finish_date: "6 ม.ค. 61",
          contract_status: "ระหว่างดำเนินการ"
        }
      ]
    }
  ]
}

Response Parameters

Parameter name Type Description
PROJECT_ID text รหัสโครงการ
PROJECT_NAME text ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
PROJECT_TYPE_NAME text ชื่อประเภทโครงการ
DEPT_NAME text ชื่อหน่วยงาน
DEPT_SUB_NAME text ชื่อหน่วยงานย่อย
PURCHASE_METHOD_NAME text ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ANNOUNCE_DATE text วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PROJECT_MONEY text วงเงินงบประมาณ
PRICE_BUILD text ราคากลาง
SUM_PRICE_AGREE text ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
BUDGET_YEAR text ปีงบประมาณ
TRANSACTION_DATE text วันที่เกิดรายการ
PROVINCE text ชื่อจังหวัด
DISTRICT text ชื่อเขต / อำเภอ
SUBDISTRICT text ชื่อแขวง / ตำบล
PROJECT_STATUS text สถานะโครงการ
CONTRACT text ข้อมูลรายการสัญญา
WINNER_TIN text เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ชนะการเสนอราคา
CORPORATE_NAME text ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
PRICE_AGREE text ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
CONTRACT_NO text เลขที่สัญญา
CONTRACT_DATE text วันที่เริ่มต้นสัญญา
CONTRACT_FINISH_DATE text วันที่สิ้นสุดสัญญา
CONTRACT_STATUS text สถานะข้อมูลสัญญา

Service Name : BBGFProject (ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย)


1.ข้อมูลเบื้องต้น

รหัสบริการ: BBGFPROJECT
ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING
รายละเอียด: ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณจากระบบ e-Budgeting และผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

2.ข้อมูลการใช้งาน

URL: https://govspendingapi.data.go.th/api/service/bbgfproject
Service Type: REST/JSON
Method: POST

Parameters

Parameter name Type Required Max length Default value Description
USER_TOKEN text yes 255 - user_token สำหรับยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ https://api.data.go.th
YEAR integer no 4 ปีปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. เช่น 2561
KEYWORD text no - - ชื่อรายการ/โครงการที่ต้องการค้นหา
BUDGET_START numeric no - 0 วงเงินงบประมาณเริ่มต้น เช่น 0
BUDGET_END numeric yes - - วงเงินงบประมาณสิ้นสุด เช่น 100000
MIN_CODE integer no 5 - รหัสหน่วยงานระดับ กระทรวง ดูเพิ่มเติมที่ BBMinistry
AGC_CODE integer no - - รหัสหน่วยงาน ระดับกรม ดูเพิ่มเติมที่ BBAgc
PROV_CODE integer no - - จังหวัดดำเนินงาน ดูเพิ่มเติมที่ BBGFMISProvince
PROV_GF_CODE integer no - - จังหวัดเบิกจ่าย ดูเพิ่มเติมที่ BBGFMISProvince
OFFSET integer no - 0 ดึงข้อมูลตั้งแต่ลำดับที่ offset=0 **ข้อมูลจะถูก limit ที่ 20 records ต่อครั้ง

4.Response Fields

Simple Response:
{
  "code": "200",
  "status": "success",
  "msg": "",
  "time": "2018-05-22 01:01:30",
  "param_obj": {
   "year": "2561",
   "keyword": "กองทัพ",
   "agc_code": "02006",
   "min_code": "02000",
   "prov_code": "03100000",
   "prov_gf_code": null,
   "budget_start": "0",
   "budget_end": "1000000",
   "offset": "0",
   "limit": 20
  },
  "result": Array[4][
   {
    "bb_code": "0200608034700019",
    "bb_year": "2561",
    "amount": 885500,
    "min_code": "02000",
    "agc_code": "02006",
    "name": "ทอ.119",
    "min": "กระทรวงกลาโหม",
    "agc": "กองทัพอากาศ",
    "plan_name": "ไม่ระบุ",
    "stg_name": "ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง",
    "objc_level1_name": "รายจ่ายอื่น",
    "compare": Array[1][
     {
      "bb_amount": 885500,
      "bb_province": "กรุงเทพมหานคร",
      "gf_amount": 11980,
      "gf_province": "ส่วนกลาง"
     }
    ],
    "gf_amount_sum": 11980
   },
   {
    "bb_code": "0200608034700017",
    "bb_year": "2561",
    "amount": 885500,
    "min_code": "02000",
    "agc_code": "02006",
    "name": "ทอ.118",
    "min": "กระทรวงกลาโหม",
    "agc": "กองทัพอากาศ",
    "plan_name": "ไม่ระบุ",
    "stg_name": "ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง",
    "objc_level1_name": "รายจ่ายอื่น",
    "compare": Array[1][
     {
      "bb_amount": 885500,
      "bb_province": "กรุงเทพมหานคร",
      "gf_amount": 11980,
      "gf_province": "ส่วนกลาง"
     }
    ],
    "gf_amount_sum": 11980
   },
   {
    "bb_code": "0200608034700015",
    "bb_year": "2561",
    "amount": 885500,
    "min_code": "02000",
    "agc_code": "02006",
    "name": "ทอ.116",
    "min": "กระทรวงกลาโหม",
    "agc": "กองทัพอากาศ",
    "plan_name": "ไม่ระบุ",
    "stg_name": "ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง",
    "objc_level1_name": "รายจ่ายอื่น",
    "compare": Array[1][
     {
      "bb_amount": 885500,
      "bb_province": "กรุงเทพมหานคร",
      "gf_amount": 11980,
      "gf_province": "ส่วนกลาง"
     }
    ],
    "gf_amount_sum": 11980
   },
   {
    "bb_code": "0200608034700022",
    "bb_year": "2561",
    "amount": 885500,
    "min_code": "02000",
    "agc_code": "02006",
    "name": "ทอ.117",
    "min": "กระทรวงกลาโหม",
    "agc": "กองทัพอากาศ",
    "plan_name": "ไม่ระบุ",
    "stg_name": "ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง",
    "objc_level1_name": "รายจ่ายอื่น",
    "compare": Array[1][
     {
      "bb_amount": 885500,
      "bb_province": "กรุงเทพมหานคร",
      "gf_amount": 11980,
      "gf_province": "ส่วนกลาง"
     }
    ],
    "gf_amount_sum": 11980
   }
  ]
}

Response Parameters

Parameter name Type Description
BB_CODE text รหัสงบประมาณ
BB_YEAR text ปีงบประมาณ
AMOUNT DOUBLE วงเงินงบประมาณ
MIN_CODE text รหัสกระทรวง
AGC_CODE text รหัสหน่วยงาน
NAME text ชื่องบประมาณ
MIN text หน่วยงาน ระดับกระทรวง
AGC text หน่วยงาน ระดับกรม
PLAN_NAME text ชื่อแผนงาน
STG_NAME text ชื่อยุทธศาสตร์
OBJC_LEVEL1_NAME text งบรายจ่าย
COMPARE text ภาพรวม
BB_AMOUNT DOUBLE วงเงินงบประมาณ
BB_PROVINCE text ชื่อจังหวัดดำเนินงาน
GF_AMOUNT DOUBLE วงเงินเบิกจ่าย
GF_PROVINCE text ชื่อจังหวัดขอเบิกจ่าย
GF_AMOUNT_SUM DOUBLE ผลรวมวงเงินเบิกจ่ายทั้งหมด

Service Name : EGPDepartment (รายชื่อหน่วยจัดซื้อ)


1.ข้อมูลเบื้องต้น

รหัสบริการ: EGPDEPARTMENT
ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING
รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

2.ข้อมูลการใช้งาน

URL: https://govspendingapi.data.go.th/api/service/egpdepartment
Service Type: REST/JSON
Method: POST

Parameters

Parameter name Type Required Max length Default value Description
USER_TOKEN text yes 255 - user_token สำหรับยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ https://api.data.go.th
DEPT_NAME text no - - ชื่อหน่วยงาน เช่น กองทัพ
DEPT_CODE integer no - - รหัสหน่วยงาน เช่น 0205
OFFSET integer no - 0 ดึงข้อมูลตั้งแต่ลำดับที่ offset=0
LIMIT integer no - 20 จำกัดจำนวนการดึงข้อมูล เช่น limit=20

4.Response Fields

Simple Response:
{
  "code": "200",
  "status": "success",
  "msg": "",
  "time": "2018-05-21 03:00:12",
  "param_obj": {
   "dept_name": "กองทัพ",
   "dept_code": null,
   "offset": 0,
   "limit": "20"
  },
  "result": Array[13][
   {
    "dept_code": "1053020069",
    "dept_name": "โรงเรียนชุมชนไกรลาสฯสาขาบ้านนากวางกองทัพบกอุทิศ"
   },
   {
    "dept_code": "1030010144",
    "dept_name": "โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)"
   },
   {
    "dept_code": "0208",
    "dept_name": "กองบัญชาการกองทัพไทย"
   },
   {
    "dept_code": "0206",
    "dept_name": "กองทัพอากาศ"
   },
   {
    "dept_code": "1033040053",
    "dept_name": "โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)"
   },
   {
    "dept_code": "1027020019",
    "dept_name": "โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร"
   },
   {
    "dept_code": "1033040050",
    "dept_name": "โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)"
   },
   {
    "dept_code": "1094020067",
    "dept_name": "โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง"
   },
   {
    "dept_code": "0204",
    "dept_name": "กองทัพบก"
   },
   {
    "dept_code": "0205",
    "dept_name": "กองทัพเรือ"
   },
   {
    "dept_code": "1033040069",
    "dept_name": "โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)"
   },
   {
    "dept_code": "1027020007",
    "dept_name": "โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่"
   },
   {
    "dept_code": "1031020181",
    "dept_name": "โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์"
   }
  ]
 }

Response Parameters

Parameter name Type Description
DEPT_CODE text รหัสหน่วยงาน
DEPT_NAME text ชื่อหน่วยงาน

Service Name : EGPSubdepartment (รายชื่อหน่วยจัดซื้อย่อย)


1.ข้อมูลเบื้องต้น

รหัสบริการ: EGPSUBDEPARTMENT
ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING
รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานย่อยสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

2.ข้อมูลการใช้งาน

URL: https://govspendingapi.data.go.th/api/service/egpsubdepartment
Service Type: REST/JSON
Method: POST

Parameters

Parameter name Type Required Max length Default value Description
USER_TOKEN text yes 255 - user_token สำหรับยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ https://api.data.go.th
PROV_NAME text no - - ชื่อจังหวัดภาษาไทย เช่น กรุงเทพ
SUB_DEPT_NAME text no - - ชื่อหน่วยงานย่อย เช่น หน่วยงาน
OFFSET integer no - 0 ดึงข้อมูลตั้งแต่ลำดับที่ เช่น offset=0
LIMIT integer no - 20 จำกัดจำนวนการดึงข้อมูล เช่น limit=20

4.Response Fields

Simple Response:
{
  "code": "200",
  "status": "success",
  "msg": "",
  "time": "2018-05-21 02:57:24",
  "param_obj": {
   "prov_name": "กรุงเทพ",
   "sub_dept_name": "หน่วยงาน",
   "offset": 0,
   "limit": "20"
  },
  "result": Array[4][
   {
    "sub_dept_code": "00247480010000001",
    "sub_dept_name": "หน่วยงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์",
    "sub_dept_address": "2",
    "dept_name": "โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์",
    "prov_name": "กรุงเทพมหานคร",
    "moi": "ศิริราช"
   },
   {
    "sub_dept_code": "0309800000",
    "sub_dept_name": "หน่วยงานสำหรับอบรม",
    "sub_dept_address": "123",
    "dept_name": "หน่วยงานสำหรับอบรม",
    "prov_name": "กรุงเทพมหานคร",
    "moi": "สามเสนใน"
   },
   {
    "sub_dept_code": "0309800001",
    "sub_dept_name": "หน่วยงานสำหรับอบรม 1",
    "sub_dept_address": "123",
    "dept_name": "หน่วยงานสำหรับอบรม",
    "prov_name": "กรุงเทพมหานคร",
    "moi": "สามเสนใน"
   },
   {
    "sub_dept_code": "0309800002",
    "sub_dept_name": "หน่วยงานสำหรับอบรม 2",
    "sub_dept_address": "123",
    "dept_name": "หน่วยงานสำหรับอบรม",
    "prov_name": "กรุงเทพมหานคร",
    "moi": "สามเสนใน"
   }
  ]
}

Response Parameters

Parameter name Type Description
SUB_DEPT_CODE text รหัสหน่วยงานย่อย
SUB_DEPT_NAME text ชื่อหน่วยงานย่อย
SUB_DEPT_ADDRESS text ที่อยู่ของหน่วยงานย่อย
DEPT_NAME text ชื่อหน่วยงาน
PROV_NAME text ชื่อจังหวัด
MOI text ชื่อแขวง / ตำบล

Service Name : BBMinistry (รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง)


1.ข้อมูลเบื้องต้น

รหัสบริการ: BBMINISTRY
ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING
รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ

2.ข้อมูลการใช้งาน

URL: https://govspendingapi.data.go.th/api/service/bbministry
Service Type: REST/JSON
Method: POST

Parameters

Parameter name Type Required Max length Default value Description
USER_TOKEN text yes 255 - user_token สำหรับยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ https://api.data.go.th
YEAR integer no 4 ปีปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. เช่น 2561
MIN_NAME text no 255 - ชื่อกระทรวง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี
MIN_CODE integer no 5 - รหัสกระทรวง เช่น 01000

3.ตัวอย่างการเรียกใช้งาน

4.Response Fields

Simple Response:
{
  "code": "200",
  "status": "success",
  "msg": "",
  "time": "2018-05-21 02:45:47",
  "param_obj": {
   "year": "2561",
   "min_name": null,
   "min_code": null
  },
  "result": Array[4][
   {
    "year": "2561",
    "min_code": "01000",
    "min_name": "สำนักนายกรัฐมนตรี"
   },
   {
    "year": "2561",
    "min_code": "02000",
    "min_name": "กระทรวงกลาโหม"
   },
   {
    "year": "2561",
    "min_code": "03000",
    "min_name": "กระทรวงการคลัง"
   },
   {
    "year": "2561",
    "min_code": "04000",
    "min_name": "กระทรวงการต่างประเทศ"
   }
  ]
}

Response Parameters

Parameter name Type Description
YEAR text ปีงบประมาณ
MIN_CODE text รหัสกระทรวง
MIN_NAME text ชื่อกระทรวง

Service Name : BBAgc (รายชื่อหน่วยงานระดับกรม)


1.ข้อมูลเบื้องต้น

รหัสบริการ: BBAGC
ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING
รายละเอียด:รายชื่อหน่วยงานระดับกรม เจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ

2.ข้อมูลการใช้งาน

URL: https://govspendingapi.data.go.th/api/service/bbagc
Service Type: REST/JSON
Method: POST

Parameters

Parameter name Type Required Max length Default value Description
USER_TOKEN text yes 255 - user_token สำหรับยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ https://api.data.go.th
YEAR integer no 4 ปีปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. เช่น 2560
AGC_NAME text no 255 - ชื่อหน่วยงาน เช่น เชียงใหม่, สำนัก
AGC_CODE integer no 5 - รหัสหน่วยงาน เช่น 20130
OFFSET integer no - 0 ดึงข้อมูลตั้งแต่ลำดับที่ เช่น offset=0
LIMIT integer no - 100 จำกัดจำนวนการดึงข้อมูล เช่น limit=10

4.Response Fields

Simple Response:
{
  "code": "200",
  "status": "success",
  "msg": "",
  "time": "2018-05-21 02:25:01",
  "param_obj": {
   "year": "2561",
   "agc_name": "เชียงใหม่",
   "agc_code": null,
   "offset": 0,
   "limit": "20"
  },
  "result": Array[3][
   {
    "year": "2561",
    "agc_code": "20130",
    "agc_name": "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
   },
   {
    "year": "2561",
    "agc_code": "20317",
    "agc_name": "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
   },
   {
    "year": "2561",
    "agc_code": "70151",
    "agc_name": "จังหวัดเชียงใหม่"
   }
  ]
}

Response Parameters

Parameter name Type Description
YEAR text ปีงบประมาณ
AGC_CODE text รหัสหน่วยงาน
AGC_NAME text ชื่อหน่วยงาน

Service Name : BBGFMISProvince (รายชื่อจังหวัด)


1.ข้อมูลเบื้องต้น

รหัสบริการ: BBGFMISPROVINCE
ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING
รายละเอียด: รายชื่อจังหวัด สำหรับค้นหาโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ หรือจังหวัดเบิกจ่าย

2.ข้อมูลการใช้งาน

URL: https://govspendingapi.data.go.th/api/service/bbgfmisprovince
Service Type: REST/JSON
Method: POST

Parameters

Parameter name Type Required Max length Default value Description
USER_TOKEN text yes 255 - user_token สำหรับยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ https://api.data.go.th
PROV_NAME text no 255 - ชื่อจังหวัดภาษาไทย เช่น กระบี่
PROV_CODE integer no 8 - รหัสจังหวัด เช่น 04810000
PROV_ID integer no 2 - รหัสจังหวัดแบบย่อ เช่น 81
PROV_GF_CODE integer no 4 - รหัสจังหวัด GFMIS เช่น 8100

4.Response Fields

Simple Response:
{
  "code": "200",
  "status": "success",
  "msg": "",
  "time": "2018-05-21 01:26:25",
  "param_obj": {
   "prov_name": "กระบี่",
   "prov_code": null,
   "prov_id": null,
   "prov_gf_code": null
  },
  "result": Array[1][
   {
    "prov_code": "04810000",
    "prov_name": "กระบี่",
    "prov_id": "81",
    "prov_gf_code": "8100"
   }
  ]
 }

Response Parameters

Parameter name Type Description
PROV_CODE text รหัสจังหวัด
PROV_NAME text ชื่อจังหวัดภาษาไทย
PROV_ID text รหัสจังหวัดแบบย่อ
PROV_GF_CODE text รหัสจังหวัด GFMIS