ภาพรวมสถิติ

งบประมาณที่ตั้ง (ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)

จำนวนโครงการรวม

การใช้จ่ายรายเดือน

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด

10 จังหวัดที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด ไม่รวมกทม.

10 จังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด ไม่รวมกทม.

10 จังหวัดที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

ราคาโครงการ แบ่งตามประเภทโครงการ

จำนวนโครงการ แบ่งตามประเภทโครงการ