Languages

จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

มูลค่าโครงการรวม

จำนวนโครงการรวม

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

10 โครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด

10 จังหวัดที่มีมูลค่าโครงการสูงที่สุด (ไม่รวม กทม.)

10 จังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด (ไม่รวม กทม.)

10 จังหวัดที่มีมูลค่าโครงการสูงที่สุด เทียบกับจำนวนโครงการ

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด ()

มูลค่าโครงการ จำแนกตามประเภทโครงการ

จำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทโครงการ