จัดอันดับหน่วยงาน

หน่วยจัดซื้อ ที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด

หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

ผู้ชนะการเสนอราคา มูลค่ามากที่สุด

ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนมากที่สุด

10 หน่วยจัดซื้อ ใช้งบประมาณสูงสุด

20 หน่วยจัดซื้อ ใช้งบประมาณสูงสุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา สูงสุด

10 ผู้ชนะการเสนอราคา สูงสุด

ราคารวมโครงการ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน

จำนวนโครงการ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน

20 หน่วยจัดซื้อ โครงการมากที่สุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนมากที่สุด

จำนวนโครงการ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน