What's new?
|

Languages

จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยจัดซื้อ ที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด

หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

ผู้ชนะการเสนอราคา มูลค่ามากที่สุด

ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนมากที่สุด

10 หน่วยจัดซื้อ ที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด (ดูข้อมูลทั้งหมด)

20 หน่วยจัดซื้อ ที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา สูงสุด

10 ผู้ชนะการเสนอราคา สูงสุด

ราคารวมโครงการ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน

จำนวนโครงการ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน

20 หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีโครงการมากที่สุด

จำนวนโครงการ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน