Languages

จัดซื้อจัดจ้าง

-

หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีโครงการมากที่สุด

10 หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด เทียบกับจำนวนโครงการ

20 หน่วยจัดซื้อ ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด

10 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด เทียบกับจำนวนโครงการ

มูลค่าโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

จำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

20 หน่วยจัดซื้อ ที่มีโครงการมากที่สุด

20 ผู้ชนะการเสนอราคา ที่มีโครงการมากที่สุด

จำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทหน่วยงาน