Languages

loading Loading...
Number of projects
< 25,000 projectsVery low
25,001 - 50,000 projectsLow
50,001 - 75,000 projectsModerate
75,001 - 100,000 projectsMuch
> 100,000 projectsVery much
Spent investment budget
< 5,000 millionVery low
5,000 million - 10,000 millionLow
10,000 million - 15,000 millionModerate
15,000 million - 20,000 millionMuch
> 20,000 millionVery much
ซ่อน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าใช้บริการข้อมูลบนระบบเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการอนุญาตและยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา